Регистрирана в България
Сфера на дейност: Търговия
Минна Станева, Управител, последно обновил този профил на 2013-06-10